تهران

شنبه 05 ام

IR , Tehran

17.78°C

ابرهای پراکنده

شنبه 05 ام
فشار هوا1019
رطوبت33 %
سرعت باد1.42 meter/sec
 • شنبه 05 ام 18:30:00 15.87°C 17.78°C
 • شنبه 05 ام 21:30:00 15.26°C 16.42°C
 • یکشنبه 06 ام 00:30:00 14.83°C 14.83°C
 • یکشنبه 06 ام 03:30:00 14.13°C 14.13°C
 • یکشنبه 06 ام 06:30:00 13.78°C 13.78°C
فشار هوا1015 %
رطوبت51 %
سرعت باد1.83 meter/sec
 • شنبه 05 ام 18:30:00 26.02°C 26.87°C
 • شنبه 05 ام 21:30:00 25.59°C 26.16°C
 • یکشنبه 06 ام 00:30:00 25.05°C 25.05°C

Bushehr

IR , Bushehr

26.87°C

آسمان صاف

فشار هوا1017 %
رطوبت32 %
سرعت باد1.14 meter/sec
 • شنبه 05 ام 18:30:00 17.42°C 19.14°C
 • شنبه 05 ام 21:30:00 15.58°C 17.05°C
 • یکشنبه 06 ام 00:30:00 14.29°C 14.29°C

Fars

IR , Fars

19.14°C

آسمان صاف

فشار هوا1018 %
رطوبت56 %
سرعت باد1.41 meter/sec
 • شنبه 05 ام 18:30:00 13.04°C 14.54°C
 • شنبه 05 ام 21:30:00 11.79°C 12.96°C
 • یکشنبه 06 ام 00:30:00 10.94°C 10.94°C

Ilam Province

IR , Ilam Province

14.54°C

آسمان صاف

فشار هوا1018 %
رطوبت24 %
سرعت باد1.77 meter/sec
 • شنبه 05 ام 18:30:00 12.17°C 14.52°C
 • شنبه 05 ام 21:30:00 10.18°C 12.02°C
 • یکشنبه 06 ام 00:30:00 9.36°C 9.36°C

Kerman

IR , Kerman

14.52°C

آسمان صاف

فشار هوا1018 %
رطوبت44 %
سرعت باد2.3 meter/sec
 • شنبه 05 ام 18:30:00 10.54°C 13.63°C
 • شنبه 05 ام 21:30:00 9.07°C 11.1°C
 • یکشنبه 06 ام 00:30:00 7.99°C 7.99°C

Kermanshah

IR , Kermanshah

13.63°C

مقداری ابری

فشار هوا1016 %
رطوبت32 %
سرعت باد3.77 meter/sec
 • شنبه 05 ام 18:30:00 17.07°C 19.22°C
 • شنبه 05 ام 21:30:00 15.65°C 17.2°C
 • یکشنبه 06 ام 00:30:00 13.88°C 13.88°C

Qom

IR , Qom

19.22°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1016 %
رطوبت48 %
سرعت باد3.9 meter/sec
 • شنبه 05 ام 18:30:00 13.82°C 14.61°C
 • شنبه 05 ام 21:30:00 12.91°C 13.61°C
 • یکشنبه 06 ام 00:30:00 11.26°C 11.26°C

Qazvin

IR , Qazvin

14.61°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1016 %
رطوبت34 %
سرعت باد0.84 meter/sec
 • شنبه 05 ام 18:30:00 13.34°C 16.91°C
 • شنبه 05 ام 21:30:00 11.61°C 13.97°C
 • یکشنبه 06 ام 00:30:00 10.66°C 10.66°C

Semnan

IR , Semnan

16.91°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1015 %
رطوبت20 %
سرعت باد1.62 meter/sec
 • شنبه 05 ام 18:30:00 17.17°C 20.38°C
 • شنبه 05 ام 21:30:00 15.43°C 17.62°C
 • یکشنبه 06 ام 00:30:00 13.84°C 13.84°C

Yazd

IR , Yazd

20.38°C

آسمان صاف

فشار هوا1013 %
رطوبت51 %
سرعت باد4.11 meter/sec
 • شنبه 05 ام 18:30:00 26.57°C 28.19°C
 • شنبه 05 ام 21:30:00 25.83°C 26.89°C
 • یکشنبه 06 ام 00:30:00 25.16°C 25.16°C

Dubai

AE , Dubai

28.19°C

آسمان صاف

فشار هوا1024 %
رطوبت59 %
سرعت باد5.07 meter/sec
 • شنبه 05 ام 18:30:00 10.55°C 10.84°C
 • شنبه 05 ام 21:30:00 10.29°C 10.52°C
 • یکشنبه 06 ام 00:30:00 9.9°C 9.9°C

Istanbul

TR , Istanbul

10.84°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1016 %
رطوبت36 %
سرعت باد3.18 meter/sec
 • شنبه 05 ام 18:30:00 18.67°C 19.11°C
 • شنبه 05 ام 21:30:00 17.34°C 18°C
 • یکشنبه 06 ام 00:30:00 16.55°C 16.55°C

Antalya Province

TR , Antalya Province

19.11°C

مقداری ابری

فشار هوا1020 %
رطوبت22 %
سرعت باد3.11 meter/sec
 • شنبه 05 ام 18:30:00 0.36°C 1.2°C
 • شنبه 05 ام 21:30:00 0.52°C 0.81°C
 • یکشنبه 06 ام 00:30:00 0.65°C 0.65°C

Beijing

CN , Beijing

0.36°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1015 %
رطوبت73 %
سرعت باد2.76 meter/sec
 • شنبه 05 ام 18:30:00 16.15°C 16.41°C
 • شنبه 05 ام 21:30:00 16.04°C 16.05°C
 • یکشنبه 06 ام 00:30:00 15.99°C 15.99°C

Shanghai

CN , Shanghai

16.15°C

آسمان صاف

فشار هوا1009 %
رطوبت87 %
سرعت باد1.25 meter/sec
 • شنبه 05 ام 18:30:00 25.97°C 27.16°C
 • شنبه 05 ام 21:30:00 25.15°C 26.02°C
 • یکشنبه 06 ام 00:30:00 24.5°C 24.5°C

Bangkok

TH , Bangkok

27.16°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1014 %
رطوبت78 %
سرعت باد1.47 meter/sec
 • شنبه 05 ام 18:30:00 8.44°C 10.14°C
 • شنبه 05 ام 21:30:00 8.15°C 9.1°C
 • یکشنبه 06 ام 00:30:00 7.83°C 7.83°C

Yerevan

AM , Yerevan

10.14°C

باران سبک

فشار هوا1010 %
رطوبت78 %
سرعت باد2.35 meter/sec
 • شنبه 05 ام 18:30:00 26.64°C 27.6°C
 • شنبه 05 ام 21:30:00 26.93°C 27.31°C
 • یکشنبه 06 ام 00:30:00 27.17°C 27.17°C

Jakarta

ID , Jakarta

26.64°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1019 %
رطوبت26 %
سرعت باد0.67 meter/sec
 • شنبه 05 ام 18:30:00 11.86°C 15.2°C
 • شنبه 05 ام 21:30:00 16.71°C 19.97°C
 • یکشنبه 06 ام 00:30:00 21.24°C 21.24°C

Mecca

US , Mecca

11.86°C

آسمان صاف

فشار هوا1016 %
رطوبت32 %
سرعت باد2.99 meter/sec
 • شنبه 05 ام 18:30:00 22.26°C 23.87°C
 • شنبه 05 ام 21:30:00 20.82°C 22.1°C
 • یکشنبه 06 ام 00:30:00 20.2°C 20.2°C

Karbala

IQ , Karbala

23.87°C

آسمان صاف

فشار هوا1014 %
رطوبت48 %
سرعت باد3.26 meter/sec
 • شنبه 05 ام 18:30:00 25.99°C 27.99°C
 • شنبه 05 ام 21:30:00 25.05°C 26.36°C
 • یکشنبه 06 ام 00:30:00 24.15°C 24.15°C

Doha

QA , Doha

27.99°C

آسمان صاف

فشار هوا1026 %
رطوبت64 %
سرعت باد0.88 meter/sec
 • شنبه 05 ام 18:30:00 5.16°C 6.47°C
 • شنبه 05 ام 21:30:00 3.43°C 4.66°C
 • یکشنبه 06 ام 00:30:00 2.47°C 2.47°C

Sofia

BG , Sofia

6.47°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1014 %
رطوبت48 %
سرعت باد3.26 meter/sec
 • شنبه 05 ام 18:30:00 25.99°C 27.99°C
 • شنبه 05 ام 21:30:00 25.05°C 26.36°C
 • یکشنبه 06 ام 00:30:00 24.15°C 24.15°C

Doha

QA , Doha

27.99°C

آسمان صاف

فشار هوا1017 %
رطوبت71 %
سرعت باد4.16 meter/sec
 • شنبه 05 ام 18:30:00 1.9°C 3.81°C
 • شنبه 05 ام 21:30:00 5.7°C 8.08°C
 • یکشنبه 06 ام 00:30:00 6.4°C 6.4°C

Moscow

US , Moscow

1.9°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1023 %
رطوبت63 %
سرعت باد0.92 meter/sec
 • شنبه 05 ام 18:30:00 4.77°C 8.34°C
 • شنبه 05 ام 21:30:00 11.56°C 15.84°C
 • یکشنبه 06 ام 00:30:00 19.19°C 19.19°C

London

US , London

4.77°C

آسمان صاف