تهران

چهارشنبه 09 ام

IR , Tehran

15.58°C

مقداری ابری

چهارشنبه 09 ام
فشار هوا1011
رطوبت44 %
سرعت باد2.54 meter/sec
 • چهارشنبه 09 ام 01:30:00 15.41°C 15.58°C
 • چهارشنبه 09 ام 04:30:00 14.5°C 14.89°C
 • چهارشنبه 09 ام 07:30:00 13.97°C 13.97°C
 • چهارشنبه 09 ام 10:30:00 16.78°C 16.78°C
 • چهارشنبه 09 ام 13:30:00 19.39°C 19.39°C
فشار هوا1013 %
رطوبت66 %
سرعت باد7.66 meter/sec
 • چهارشنبه 09 ام 01:30:00 21.76°C 21.95°C
 • چهارشنبه 09 ام 04:30:00 20.97°C 21.33°C
 • چهارشنبه 09 ام 07:30:00 20.3°C 20.3°C

Bushehr

IR , Bushehr

21.95°C

آسمان صاف

فشار هوا1013 %
رطوبت61 %
سرعت باد3.79 meter/sec
 • چهارشنبه 09 ام 01:30:00 11.44°C 12.25°C
 • چهارشنبه 09 ام 04:30:00 10.87°C 11.46°C
 • چهارشنبه 09 ام 07:30:00 10.79°C 10.79°C

Fars

IR , Fars

12.25°C

آسمان صاف

فشار هوا1016 %
رطوبت80 %
سرعت باد2.55 meter/sec
 • چهارشنبه 09 ام 01:30:00 9.81°C 10.52°C
 • چهارشنبه 09 ام 04:30:00 8.94°C 9.59°C
 • چهارشنبه 09 ام 07:30:00 8.32°C 8.32°C

Ilam Province

IR , Ilam Province

10.52°C

مقداری ابری

فشار هوا1012 %
رطوبت44 %
سرعت باد2.24 meter/sec
 • چهارشنبه 09 ام 01:30:00 9.51°C 9.78°C
 • چهارشنبه 09 ام 04:30:00 7.83°C 8.52°C
 • چهارشنبه 09 ام 07:30:00 7.25°C 7.25°C

Kerman

IR , Kerman

9.78°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1018 %
رطوبت83 %
سرعت باد0.64 meter/sec
 • چهارشنبه 09 ام 01:30:00 8.23°C 9.08°C
 • چهارشنبه 09 ام 04:30:00 7.18°C 7.95°C
 • چهارشنبه 09 ام 07:30:00 6.06°C 6.06°C

Kermanshah

IR , Kermanshah

9.08°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1009 %
رطوبت39 %
سرعت باد4.14 meter/sec
 • چهارشنبه 09 ام 01:30:00 17.68°C 18.81°C
 • چهارشنبه 09 ام 04:30:00 16.4°C 17.39°C
 • چهارشنبه 09 ام 07:30:00 15.12°C 15.12°C

Qom

IR , Qom

18.81°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1010 %
رطوبت48 %
سرعت باد1.3 meter/sec
 • چهارشنبه 09 ام 01:30:00 13.35°C 14.56°C
 • چهارشنبه 09 ام 04:30:00 11.91°C 13°C
 • چهارشنبه 09 ام 07:30:00 10.55°C 10.55°C

Qazvin

IR , Qazvin

14.56°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1010 %
رطوبت57 %
سرعت باد0.53 meter/sec
 • چهارشنبه 09 ام 01:30:00 14.43°C 15.26°C
 • چهارشنبه 09 ام 04:30:00 12.65°C 13.66°C
 • چهارشنبه 09 ام 07:30:00 12.39°C 12.39°C

Semnan

IR , Semnan

15.26°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1010 %
رطوبت51 %
سرعت باد1.02 meter/sec
 • چهارشنبه 09 ام 01:30:00 14.79°C 15.4°C
 • چهارشنبه 09 ام 04:30:00 13.91°C 14.51°C
 • چهارشنبه 09 ام 07:30:00 14.67°C 14.67°C

Yazd

IR , Yazd

15.4°C

مقداری ابری

فشار هوا1011 %
رطوبت56 %
سرعت باد10.3 meter/sec
 • چهارشنبه 09 ام 01:30:00 22.91°C 24.15°C
 • چهارشنبه 09 ام 04:30:00 22.44°C 23.22°C
 • چهارشنبه 09 ام 07:30:00 22.59°C 22.59°C

Dubai

AE , Dubai

24.15°C

آسمان صاف

فشار هوا1013 %
رطوبت79 %
سرعت باد4.48 meter/sec
 • چهارشنبه 09 ام 01:30:00 7.07°C 7.13°C
 • چهارشنبه 09 ام 04:30:00 5.36°C 5.92°C
 • چهارشنبه 09 ام 07:30:00 4.34°C 4.34°C

Istanbul

TR , Istanbul

7.07°C

باران سبک

فشار هوا1007 %
رطوبت53 %
سرعت باد1.06 meter/sec
 • چهارشنبه 09 ام 01:30:00 14.81°C 16.45°C
 • چهارشنبه 09 ام 04:30:00 13.98°C 15.08°C
 • چهارشنبه 09 ام 07:30:00 13.29°C 13.29°C

Antalya Province

TR , Antalya Province

16.45°C

باران سبک

فشار هوا1016 %
رطوبت32 %
سرعت باد1.66 meter/sec
 • چهارشنبه 09 ام 01:30:00 8.98°C 11.05°C
 • چهارشنبه 09 ام 04:30:00 11.21°C 12.85°C
 • چهارشنبه 09 ام 07:30:00 18.99°C 18.99°C

Beijing

CN , Beijing

8.98°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1022 %
رطوبت64 %
سرعت باد2.52 meter/sec
 • چهارشنبه 09 ام 01:30:00 10.73°C 11.61°C
 • چهارشنبه 09 ام 04:30:00 12.92°C 13.35°C
 • چهارشنبه 09 ام 07:30:00 17.74°C 17.74°C

Shanghai

CN , Shanghai

11.61°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1010 %
رطوبت77 %
سرعت باد4.01 meter/sec
 • چهارشنبه 09 ام 01:30:00 27.75°C 28.49°C
 • چهارشنبه 09 ام 04:30:00 28.14°C 28.38°C
 • چهارشنبه 09 ام 07:30:00 33.4°C 33.4°C

Bangkok

TH , Bangkok

28.49°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1010 %
رطوبت48 %
سرعت باد3.29 meter/sec
 • چهارشنبه 09 ام 01:30:00 13.26°C 13.79°C
 • چهارشنبه 09 ام 04:30:00 12.16°C 12.44°C
 • چهارشنبه 09 ام 07:30:00 10.66°C 10.66°C

Yerevan

AM , Yerevan

13.26°C

مقداری ابری

فشار هوا1010 %
رطوبت86 %
سرعت باد1.15 meter/sec
 • چهارشنبه 09 ام 01:30:00 25.92°C 26.73°C
 • چهارشنبه 09 ام 04:30:00 26.56°C 27.08°C
 • چهارشنبه 09 ام 07:30:00 30.83°C 30.83°C

Jakarta

ID , Jakarta

25.92°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1017 %
رطوبت13 %
سرعت باد2.39 meter/sec
 • چهارشنبه 09 ام 01:30:00 21.81°C 21.81°C
 • چهارشنبه 09 ام 04:30:00 22.13°C 22.29°C
 • چهارشنبه 09 ام 07:30:00 20.65°C 20.65°C

Mecca

US , Mecca

21.81°C

آسمان صاف

فشار هوا1016 %
رطوبت42 %
سرعت باد2.48 meter/sec
 • چهارشنبه 09 ام 01:30:00 20.18°C 21.05°C
 • چهارشنبه 09 ام 04:30:00 19.33°C 20.05°C
 • چهارشنبه 09 ام 07:30:00 18.58°C 18.58°C

Karbala

IQ , Karbala

21.05°C

آسمان صاف

فشار هوا1014 %
رطوبت50 %
سرعت باد4.4 meter/sec
 • چهارشنبه 09 ام 01:30:00 20.98°C 22.97°C
 • چهارشنبه 09 ام 04:30:00 20.12°C 21.4°C
 • چهارشنبه 09 ام 07:30:00 19.79°C 19.79°C

Doha

QA , Doha

22.97°C

آسمان صاف

فشار هوا1021 %
رطوبت64 %
سرعت باد4.86 meter/sec
 • چهارشنبه 09 ام 01:30:00 -0.02°C 0.5°C
 • چهارشنبه 09 ام 04:30:00 -0.58°C -0.13°C
 • چهارشنبه 09 ام 07:30:00 -1.18°C -1.18°C

Sofia

BG , Sofia

0.5°C

light snow

فشار هوا1014 %
رطوبت50 %
سرعت باد4.4 meter/sec
 • چهارشنبه 09 ام 01:30:00 20.98°C 22.97°C
 • چهارشنبه 09 ام 04:30:00 20.12°C 21.4°C
 • چهارشنبه 09 ام 07:30:00 19.79°C 19.79°C

Doha

QA , Doha

22.97°C

آسمان صاف

فشار هوا1012 %
رطوبت46 %
سرعت باد4.58 meter/sec
 • چهارشنبه 09 ام 01:30:00 6.54°C 6.63°C
 • چهارشنبه 09 ام 04:30:00 1.64°C 3.26°C
 • چهارشنبه 09 ام 07:30:00 -0.34°C -0.34°C

Moscow

US , Moscow

6.54°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1017 %
رطوبت41 %
سرعت باد4.19 meter/sec
 • چهارشنبه 09 ام 01:30:00 17.69°C 18.08°C
 • چهارشنبه 09 ام 04:30:00 15.28°C 16.02°C
 • چهارشنبه 09 ام 07:30:00 10.7°C 10.7°C

London

US , London

17.69°C

ابرهای شکسته